صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "زدند"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
تپش ز شعلہ گر فتند و بر دلِ تو زدند107 107 81 79 بانگ درا
چہ برقِ جلوہ بخاشاکِ حاصلِ تو زدند!107 107 81 79 بانگ درا