صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "روے"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت رُوے زیبا را”207 207 180 198 بانگ درا