صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "دیگر"، 11 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
جہاں را انقلابے دیگرے دہ”486 485 447 208 بال جبریل
در غمِ دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز216 216 189 209 بانگ درا
ربودی گوہرے از ما نثارِ دیگراں کر دی”181 181 155 167 بانگ درا
ساحرِ انگلیس! مارا خواجۂ دیگر تراش721 721 664 240 ارمغان حجاز
فلک را سقف بشگافیم و طرحِ دیگر اندازیم”307 307 276 315 بانگ درا
ٹپک بلندیِ گردُوں سے ہمرہِ شبنم141 141 115 120 بانگ درا
پھُونک دی گرمیِ رُخسار سے محفل تو نے196 196 168 184 بانگ درا
کہ از دیگراں خواستن مومیائی”281 281 254 287 بانگ درا
’خودی را سوز و تابے دیگرے دہ486 485 447 208 بال جبریل
“تخمِ دیگر بکف آریم و بکاریم ز نو238 238 209 234 بانگ درا
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ درا