صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "دیگراں"، 4 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
در غمِ دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز216 216 189 209 بانگ درا
ربودی گوہرے از ما نثارِ دیگراں کر دی”181 181 155 167 بانگ درا
کہ از دیگراں خواستن مومیائی”281 281 254 287 بانگ درا
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ درا