صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "دل‌زنی"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
علم را بر دل‌زنی یارے بود462 462 426 180 بال جبریل