صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "دشوارش"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود471 471 434 190 بال جبریل