صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "دانۂ"، 7 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بخاکِ بدن دانۂ دل فشاں483 482 444 204 بال جبریل
جل گئی مزرعِ ہستی تو اُگا دانۂ دل93 93 61 54 بانگ درا
دانۂ خرمن نما ہے شاعرِ معجزبیاں74 74 43 30 بانگ درا
شاہیں گدائے دانۂ عُصفور ہو گیا246 246 217 242 بانگ درا
فریاد در گرہ صفَتِ دانۂ سپند75 75 44 32 بانگ درا
میں بندۂ مومن ہوں، نہیں دانۂ اسپند360 357 313 35 بال جبریل
“مغاں کہ دانۂ انگور آب می سازند251 251 223 249 بانگ درا