صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "داشتم"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
از نفَس در سینۂ خوں گشتہ نشتر داشتم146 146 120 126 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
زیرِ خاموشی نہاں غوغائے محشر داشتم146 146 120 126 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں