صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "داشتم"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
از نفَس در سینۂ خوں گشتہ نشتر داشتم146 146 120 126 بانگ درا
زیرِ خاموشی نہاں غوغائے محشر داشتم146 146 120 126 بانگ درا