صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "دارد"، 11 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
انتظارِ روز می دارد ذہب465 465 428 183 بال جبریل
اور پیپل کے سایہ دار درخت62 62 32 17 بانگ درا
دَم دے نہ جائے ہستیِ نا پائدار دیکھ124 124 98 100 بانگ درا
سوختن نیست خیالے کہ نہاں دارد شمع”158 158 132 141 بانگ درا
فرزندی من نداردت سود”601 601 550 87 ضرب کلیم
ندارد تنگناے شہر تابِ حُسنِ صحرائی”274 274 244 275 بانگ درا
نہ ہے بیدار دل پِیری، نہ ہمّت خواہ برنائی274 274 244 275 بانگ درا
نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب705 705 650 218 ارمغان حجاز
کہ ایں دانہ داردزحاصِل نشاں483 482 444 204 بال جبریل
گیسوے تو از پرِ پروانہ دارد شانہ اے210 210 183 201 بانگ درا
“ہر چہ در دل گُذرد وقفِ زباں دارد شمع158 158 132 141 بانگ درا