صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خیزد"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
بر نمی خیزد ازیں محفل دلِ دیوانہ اے210 210 183 202 بانگ درا