صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خواہ"، 4 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیم
خواہی ار صحنِ خانہ نورانی”495 494 456 217 بال جبریل
شمشیرِ پدر خواہی بازوے پدر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز
نہ ہے بیدار دل پِیری، نہ ہمّت خواہ برنائی274 274 244 275 بانگ درا