صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خواہی"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیم
خواہی ار صحنِ خانہ نورانی”495 494 456 217 بال جبریل
شمشیرِ پدر خواہی بازوے پدر آور751 751 688 275 ارمغان حجاز