صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خرلنگ"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
گوسفند و شُتَر و گاو و پلنگ و خِرلنگ321 321 288 332 بانگ درا