صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "خاموشان"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“عاقبت منزلِ ما وادیِ خاموشان است205 205 177 195 بانگ درا
“عاقبت منزلِ ما وادیِ خاموشان است481 480 442 202 بال جبریل