صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تکوین"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
اے تیری ذات باعثِ تکوینِ روزگار!253 253 224 251 بانگ درا