صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تپیدن"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
حیات است در آتشِ خود تپیدن743 743 682 265 ارمغان حجاز
ز فیضِ دل تپیدنہا خروشِ بے نفَس دارم”98 98 69 63 بانگ درا