صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تپیدن"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
حیات است در آتشِ خود تپیدن743 743 682 265 ارمغان حجاز
ز فیضِ دل تپیدنہا خروشِ بے نفَس دارم”98 98 69 63 بانگ درا