صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تپیدنہا"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
ز فیضِ دل تپیدنہا خروشِ بے نفَس دارم”98 98 69 63 بانگ درا