صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تپد"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
می تپد صد جلوہ در جانِ اَمل فرسُودِ من210 210 183 202 بانگ درا
می تپد نالہ بہ نشتر کدۂ سینۂ ما197 197 169 186 بانگ درا