صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تپد"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
می تپد صد جلوہ در جانِ اَمل فرسُودِ من210 210 183 202 بانگ درا
می تپد نالہ بہ نشتر کدۂ سینۂ ما197 197 169 186 بانگ درا