صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "توانی"، 3 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
خبر، عقل و خِرد کی ناتوانی716 716 660 232 ارمغان حجاز
ناتوانی ہی مری سرمایۂ قوّت نہ ہو54 54 24 7 بانگ درا
گُفتمت روشن حدیثے گر توانی دار گوش!216 216 189 209 بانگ درا