صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "تن‌زنی"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
علم را بر تن‌زنی مارے بود462 462 426 180 بال جبریل