صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بیند"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
دل تو بیند و اندیشۂ تو می داند521 521 471 1 ضرب کلیم