صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بیا"، 3 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“بیا تا گُل بیفشانیم و مے در ساغر اندازیم307 307 276 315 بانگ درا
بیا پیدا خریدارست جانِ ناتوانے را306 306 275 314 بانگ درا
بیا ساقی نواے مرغِ زار از شاخسار آمد306 306 275 314 بانگ درا