صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بیار"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
و انگہش مست و خراب از رہِ بازار بیار”321 321 288 332 بانگ درا