صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بگیر"، 6 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
اگر زآتشِ دل شرارے بگیری744 744 682 265 ارمغان حجاز
بگیر ایں ہمہ سرمایۂ بہار از من521 521 471 1 ضرب کلیم
خبر بگیر کہ آوازِ تیشہ و جگر است”752 752 689 276 ارمغان حجاز
درد مندانِ جہاں کا نالۂ شب گیر کیا176 176 150 162 بانگ درا
سُوئے گردُوں نالۂ شب گیر کا بھیجے سفیر289 289 260 294 بانگ درا
“بگیر بادۂ صافی، ببانگِ چنگ بنوش”239 239 210 234 بانگ درا