صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بگیر"، 3 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“بگیر بادۂ صافی، ببانگِ چنگ بنوش”239 239 210 234 بانگ درا
بگیر ایں ہمہ سرمایۂ بہار از من521 521 471 1 ضرب کلیم
خبر بگیر کہ آوازِ تیشہ و جگر است”752 752 689 276 ارمغان حجاز