صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بگرداگرد"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
’بگرداگردِ خود چندانکہ بینم486 485 447 207 بال جبریل