صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بکف"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“تخمِ دیگر بکف آریم و بکاریم ز نو238 238 209 234 بانگ درا
سُنتے ہیں جام بکف نغمۂ کُوکُو بیٹھے197 197 169 185 بانگ درا