صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بکار"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“وفا آموختی از ما، بکارِ دیگراں کر دی181 181 155 167 بانگ درا