صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بود"، 28 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“جاے کہ بزرگ بایدت بود601 601 550 87 ضرب کلیم
“دل اگر میداشت وسعت بے نشاں بود ایں چمن634 634 585 121 ضرب کلیم
“دلے کہ عاشق و صابر بود مگر سنگ است724 724 666 243 ارمغان حجاز
آئی نئی ہوا چمنِ ہست و بود میں82 82 50 39 بانگ درا
آں کہ بر افلاک رفتارش بود471 471 434 190 بال جبریل
اضطرابِ دل کا ساماں یاں کی ہست و بود ہے71 71 40 26 بانگ درا
بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود471 471 434 190 بال جبریل
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیم
تحریر کر دیا سرِ دیوانِ ہست و بود77 77 46 34 بانگ درا
جس کی تکبیر میں ہو معرکۂ بود و نبود617 617 567 103 ضرب کلیم
حکایت بود بے پایاں، بخاموشی ادا کردم”103 103 76 73 بانگ درا
خالی از خویش شُدن صورتِ مینایش بود232 232 203 226 بانگ درا
خود گدازی نمِ کیفیّت صہبایش بود232 232 203 226 بانگ درا
رنگ مے بیروں نشست از بسکہ مینا تنگ بود”634 634 585 121 ضرب کلیم
طلسمِ بُود و عدم، جس کا نام ہے آدم570 570 519 54 ضرب کلیم
عاقبت سوز بوَد سایۂ اندیشۂ تو235 235 206 229 بانگ درا
عشق سراپا دوام، جس میں نہیں رفت و بود418 421 387 129 بال جبریل
علم را بر تن‌زنی مارے بود462 462 426 180 بال جبریل
علم را بر دل‌زنی یارے بود462 462 426 180 بال جبریل
کسے نہ بود کہ ایں داستاں فرو خواند521 521 471 1 ضرب کلیم
گرچہ برہم ہے قیامت سے نظامِ ہست و بود719 719 663 238 ارمغان حجاز
گرم اسی آگ سے ہے معرکۂ بود و نبود609 609 559 96 ضرب کلیم
گُل کی پتّی میں نظر آتا ہے رازِ ہست و بود96 96 65 59 بانگ درا
گُلزارِ ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ124 124 98 100 بانگ درا
مرا عیش غم، مرا شہد سم، مری بود ہم نفَسِ عدم280 280 252 284 بانگ درا
ہر ہلاکِ اُمّت پیشیں کہ بود466 466 429 184 بال جبریل
ہے ترے نور سے وابستہ مری بود و نبود87 87 55 46 بانگ درا
ہے سبز تیرے دم سے چمن ہست و بود کا74 74 43 30 بانگ درا