صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بودن"، 3 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیم
مکتب و مے کدہ جُز درسِ نبودن ندہند626 626 576 112 ضرب کلیم
گُلزارِ ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ124 124 98 100 بانگ درا