صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بلندے"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
چہ باید مرد را طبعِ بلندے، مشربِ نابے302 302 272 310 بانگ درا