صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بصد"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
اے خوش آں روز کہ آئی و بصد ناز آئی197 197 169 185 بانگ درا