صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بسوز"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
در غمِ دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز216 216 189 209 بانگ درا
در غمِ دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز216 216 189 209 بانگ درا