صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بزرگ"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
مردِ بزرگ641 641 591 129 ضرب کلیم
“جاے کہ بزرگ بایدت بود601 601 550 87 ضرب کلیم