صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بزرگ"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
مردِ بزرگ641 641 591 129 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“جاے کہ بزرگ بایدت بود601 601 550 87 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں