صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "برہانی"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
اک دانشِ نُورانی، اک دانشِ بُرہانی358 356 311 31 بال جبریل
ہے دانشِ بُرہانی، حیرت کی فراوانی358 356 311 31 بال جبریل