صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "برگیر"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
کنار از زاہداں برگیر و بےباکانہ ساغر کش306 306 275 315 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں