صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "برد"، 5 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“خود بوے چنیں جہاں تواں برُد632 632 583 119 ضرب کلیم
بال بازاں را سوے سُلطاں برد468 468 431 186 بال جبریل
بال زاغاں را بگورستاں برد468 468 431 186 بال جبریل
کہ بُرد آں شور و مستی از سیہ چشمانِ کشمیری!742 742 680 263 ارمغان حجاز
گاہ بحیلہ می برد، گاہ بزور می کشد440 442 406 155 بال جبریل