صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "برتر"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
’اگر یک سرِ مُوے برتر پَرم456 457 421 174 بال جبریل
برتر از اندیشۂ سُود و زیاں ہے زندگی287 287 258 292 بانگ درا