صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بدمست"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
خودی جلوہ بدمست و خلوَت پسند454 455 419 172 بال جبریل