صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بدست"، 6 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
آہ! یہ قومِ نجیب و چرب دست و تر دماغ739 739 678 259 ارمغان حجاز
بدستِ ما نہ سمرقند و نے بخارا ایست748 748 686 272 ارمغان حجاز
ساقیانِ جمیل جام بدست203 203 175 193 بانگ درا
علم کے دریا سے نِکلے غوطہ زن گوہر بدست132 132 107 111 بانگ درا
کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست552 552 500 34 ضرب کلیم
’کہ گُل بدستِ تو از شاخِ تازہ تر ماند‘521 521 471 1 ضرب کلیم