صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بدخو"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“ز بہرِ درم تُند و بدخو مباش491 490 452 213 بال جبریل