صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "با"، 11 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“گرت ہوا ست کہ با خِضر ہم نشیں باشی268 268 239 269 بانگ درا
بآسماں گرَوی با زمیں نہ پروازی748 748 686 271 ارمغان حجاز
تُو جہاں کے تازہ فِتنوں سے نہیں ہے با خبر!703 703 649 216 ارمغان حجاز
حدیثِ بے خبراں ہے، تو با زمانہ بساز355 354 308 26 بال جبریل
زمانہ با اُمَمِ ایشیا چہ کرد و کند521 521 471 1 ضرب کلیم
زمانہ با تو نسازد، تو با زمانہ ستیز355 354 308 26 بال جبریل
زمانہ با تو نسازد، تو با زمانہ ستیز355 354 308 26 بال جبریل
عشق ہے مرگِ با شرف، مرگ حیاتِ بے شرف377 373 331 60 بال جبریل
قلب پہلو می زند با زر بشب465 465 428 183 بال جبریل
کہ با زمانہ بسازی بخود نمی سازی748 748 685 271 ارمغان حجاز
کہ خونش با نہالِ مِلّتِ ما سازگار آمد307 307 276 315 بانگ درا