صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باید"، 4 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“سرکشی باہر کہ کردی رامِ او باید شدن249 249 221 247 بانگ درا
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریل
چہ باید مرد را طبعِ بلندے، مشربِ نابے302 302 272 310 بانگ درا
خلوَت از اغیار باید، نے ز یار472 472 434 191 بال جبریل