صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باید"، 6 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
خلوَت از اغیار باید، نے ز یار472 472 434 191 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
چہ باید مرد را طبعِ بلندے، مشربِ نابے302 302 272 310 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں
کہ نَباید خورد و جَو ہمچوں خراں480 479 441 200 بال جبریلNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“جاے کہ بزرگ بایدت بود601 601 550 87 ضرب کلیمNo Audio
آڈیو موجود نہیں
“سرکشی باہر کہ کردی رامِ او باید شدن249 249 221 247 بانگ دراNo Audio
آڈیو موجود نہیں