صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باید"، 6 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریل
خلوَت از اغیار باید، نے ز یار472 472 434 191 بال جبریل
چہ باید مرد را طبعِ بلندے، مشربِ نابے302 302 272 310 بانگ درا
کہ نَباید خورد و جَو ہمچوں خراں480 479 441 200 بال جبریل
“جاے کہ بزرگ بایدت بود601 601 550 87 ضرب کلیم
“سرکشی باہر کہ کردی رامِ او باید شدن249 249 221 247 بانگ درا