صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "بایدت"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“جاے کہ بزرگ بایدت بود601 601 550 87 ضرب کلیم