صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باش"، 6 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
’طالبِ دل باش و در پیکار باش‘470 470 433 189 بال جبریل
’طالبِ دل باش و در پیکار باش‘470 470 433 189 بال جبریل
اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہُشیار باش295 295 266 302 بانگ درا
اے گرفتارِ ابُوبکرؓ و علیؓ ہُشیار باش295 295 266 302 بانگ درا
بندہ باش و بر زمیں رو چوں سمند468 468 431 187 بال جبریل
نہاں ز چشمِ سکندر چو آبِ حیواں باش”268 268 239 269 بانگ درا