صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "باش"، 18 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
اک جُنوں ہے کہ باشعور بھی ہے380 376 335 65 بال جبریل
اک جُنوں ہے کہ باشعور نہیں380 376 335 65 بال جبریل
اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہُشیار باش295 295 266 302 بانگ درا
اے گرفتارِ ابُوبکرؓ و علیؓ ہُشیار باش295 295 266 302 بانگ درا
بندہ باش و بر زمیں رو چوں سمند468 468 431 187 بال جبریل
بودن آموز کہ ہم باشی و ہم خواہی بود626 626 576 112 ضرب کلیم
تُو باید کہ باشی، درم گو مباش”491 490 452 213 بال جبریل
دانہ باشی مُرغکانت برچنند470 470 432 188 بال جبریل
دل فرازِ عرش باشد نے بہ پست470 470 433 189 بال جبریل
دید آں باشد کہ دیدِ دوست است466 466 429 184 بال جبریل
عشق ہے مرگِ با شرف، مرگ حیاتِ بے شرف377 373 331 60 بال جبریل
غنچہ باشی کود کانت برکنند470 470 432 188 بال جبریل
نہاں ز چشمِ سکندر چو آبِ حیواں باش”268 268 239 269 بانگ درا
ہر چند عقلِ کُل شدہ ای بے جُنوں مباش”276 276 246 278 بانگ درا
’طالبِ دل باش و در پیکار باش‘470 470 433 189 بال جبریل
“ز بہرِ درم تُند و بدخو مباش491 490 452 213 بال جبریل
“گرت ہوا ست کہ با خِضر ہم نشیں باشی268 268 239 269 بانگ درا
“ہماں بہتر کہ لیلیٰ در بیاباں جلوہ گر باشد274 274 244 275 بانگ درا