صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "این"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
در باز دو عالم را، این است شہنشاہی!686 686 636 177 ضرب کلیم
ہنگامۂ این و آں ہے کیا چیز632 632 583 119 ضرب کلیم