صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "اند"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
“باہر کمال اند کے آشفتگی خوش است276 276 246 278 بانگ درا
ایں سعادت قسمتِ شہباز و شاہیں کردہ اند”281 281 253 286 بانگ درا