صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "اندازیم"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
فلک را سقف بشگافیم و طرحِ دیگر اندازیم”307 307 276 315 بانگ درا
“بیا تا گُل بیفشانیم و مے در ساغر اندازیم307 307 276 315 بانگ درا