صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "افگندگی"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
فتادگی و سر افگندگی تری معراج!595 595 544 82 ضرب کلیم