صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "افگندگی"، 1 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
فتادگی و سر افگندگی تری معراج!595 595 544 82 ضرب کلیم