صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "اعرابی"، 2 تلاش
مصرع اکادمی2018 اکادمی2007 غلام علی قدیم کتاب آڈیو
تُرکِ خرگاہی ہو یا اعرابیِ والا گُہر295 295 265 301 بانگ درا
شکوہِ ترکمانی، ذہنِ ہندی، نُطقِ اعرابی297 297 267 304 بانگ درا