صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "اعرابی"، 2 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
تُرکِ خرگاہی ہو یا اعرابیِ والا گُہر295 295 265 301 بانگ درا
شکوہِ ترکمانی، ذہنِ ہندی، نُطقِ اعرابی297 297 267 304 بانگ درا