صفحہ اوّل


فہرست الفاظ "اش"، 1 تلاش
مصرعاکادمی2018 اکادمی2007 غلام علیقدیمکتاب
کہ نُورِ دیدہ اش روشن کُند چشمِ زلیخا را”207 207 180 199 بانگ درا